Sambandssoldatenes Forening (SBSF)


Lover [vedtekter] for
SAMBANDSSOLDATENES FORENING - SBSF
(tidligere Hærens Sambands Kameratforening - HSBKF)

Med endringer sist vedtatt på det ordinære årsmøtet 27. juni 2009

 

§ 1 Foreningens navn

-             Foreningens navn er Sambandssoldatenes forening – SBSF.

-             SBSF er fra navneskiftet 3. juli 2004 en direkte fortsettelse av Hærens Sambands Kameratforening – HSBKF   stiftet 7. april 1973.

 

§ 2 Foreningens formål

-             Å fremme samholdet om våre soldatminner og bevare kameratskapet som ble knyttet i militærtjenesten.

-             Å styrke vårt våpen og å fremme forsvarsviljen.

-             Foreningens motto er: "Forsvar for fred".

 

§ 3 Medlemskap

Som medlemmer kan opptas personer som tjenestegjør eller har tjenestegjort i Hærens Samband eller som sambandspersonell innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi i det Norske Forsvaret. Som medlemmer kan også opptas ektefeller/samboere.

Støttemedlemmer kan opptas etter styrets godkjenning.

Foreningen er medlem av Norges Militære Kameratforeningers Forbund.

 

§ 4 Ledelse

Foreningens daglige ledelse utføres av styret bestående av:

        Formann

        Nestformann

        Sekretær

        Kasserer

        Styremedlemmer (2)

        Varamann

Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

Styret plikter å følge de retningslinjer som blir gitt av årsmøtet.

Formannen tegner for foreningen.

 

§ 5 Årsmøte

Årsmøtet, som er foreningens høyeste myndighet, avholdes normalt på Jørstadmoen i forbindelse med kameratstevnet som normalt avholdes en helg i juni/juli. Innkallelse med sakliste framgår av medlemsbladet «Budstikken» som sendes medlemmene i løpet av mai.

Følgende saker behandles normalt på årsmøtet:

        1 Årsberetning

        2 Regnskap

        3 Styrets forslag til budsjett, kontingent og arbeidsplan

        4 Innkomne forslag

        5 Valg

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av mars.

 

§ 6 Valg

Styret velges av årsmøtet og har 2 års funksjonstid.

For å opprettholde kontinuiteten i styret velges formann, kasserer og ett styremedlem det ene år, resten av styret velges det neste år.

Styrets funksjonstid er fra årsmøte til årsmøte, slik at et nyvalgt styre trer i funksjon umiddelbart etter årsmøtet.

I tillegg til styret velger årsmøtet revisor og valgkomite med to medlemmer.

Ved eventuelt opprykk eller frafall foretas suppleringsvalg.

Ethvert medlem plikter å motta valg for én valgperiode, deretter kan hun/han nekte nytt valg de to påfølgende perioder. Gjenvalg tillates.

Styret velger representant(er) til Norges Militære Kameratforeningers Forbund.

 

§ 7 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Regnskapet skal følge kalenderåret.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 2 år, strykes.

 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstrordinært årsmøte kan innkalles etter beslutning av styret eller etter skriftlig forlangende fra minst 25 medlemmer.

Innkallelse skjer med egen sakliste og med tre ukers frist.

 

§ 9 Suspensjon

Medlemmer som opptrer i strid med foreningens lover eller dens ideer, eller som gjør seg skyldig i uverdige forhold, kan av styret suspenderes eller ekskluderes.

Styrets avgjørelse kan appelleres til første ordinære årsmøte.

 

§ 10 Lovendringer

Endring av foreningens lover krever 2/3 flertall på lovlig innkalt årsmøte. Forslag til endring av lovene må innsendes til styret senest innen utgangen av mars.

 

§ 11 Oppløsning

Beslutning om foreningens oppløsning kan, etter innsendt forslag som bestemt for lovendringer, fattes på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de frammøtte.

Ved foreningens oppløsning skal dens midler tilfalle Norges Militære Kameratforeningers Forbund.

 

Statutter for

SBSF’s HEDERSTEGN

«DEN GYLDNE BUDSTIKKE»

 

§ 1    SBSFs hederstegn «DEN GYLDNE BUDSTIKKE» tildeles medlemmer av foreningen, som gjennom sitt medlemsskap har utvist en stor grad av velvilje, lojalitet og interesse for foreningens arbeid. Kandidaten(e) bør ha arbeidet aktivt en rekke år for foreningen, og arbeidet med å fremme interessen for landets forsvar.

 

§ 2    Alle som er medlemmer av SBSF kan levere inn forslag på kandidat(er) til hederstegnet.

 

§ 3    Forslag til kandidat(er) til hederstegnet «DEN GYLDNE BUDSTIKKE» sendes til SBSFs styre innen 1. mai hvert år. Styret oppnevner eventuelt en innstillingskomité. Er det innen fristens utløp ikke kommet inn forslag på kandidater, avgjør styret eller komitéen selv om det er noen som bør hedres, eller om tildeling ikke skal finne sted i inneværende år. De innkomne forslag vurderes av styret, som foretar den endelige beslutning.

 

§ 4   Tildeling av SBSFs hederstegn «DEN GYLDNE BUDSTIKKE» foregår på foreningens ordinære årsmøter. Dekoreringen foretas av foreningens formann.

 

§ 5   Hederstegnet skal bæres på foreningens årsmøte og årsmøtemiddagen, og kan bæres ved øvrige høytidelige samlinger relatert til SBSF, NMKF (og de tilknyttede foreninger), samt ved andre anledninger der innehaveren føler det riktig å markere SBSF.

[Ny paragraf vedtatt av styret i SBSF 5. februar 2008].

 


Den Gyldne Budstikke HSBKF Den Gyldne Budstikke SBSF

Hederstegnet "Den Gyldne Budstikke" er tildelt:

  1. Sigurd Sparr (1983)
  2. Helge Omreng (1985) * NMKF (1971)
  3. Aksel Hulby (1985) * NMKF (1980)
  4. Otto Berentzen (1986) * NMKF (1981)
  5. Ove Ødegaard (1986)
  6. Per Hellerud (1987)
  7. Oddbjørn Jenshus (1987)
  8. Rolf Walter Haugland (2006) * NMKF (2010)
  9. Finn Erik Høve (2006)
10. Bjørn Åge Brauten (2007)
11. Arne T. Holmsen (2007)
12. Tom V. Segalstad (2009) * NMKF (2012)
13. Henrik Lambine (2010)
14. Finn Kampestuen-Berntzen (2011) * NMKF (2011)
15. Eivind Kjellsmoen (2012) * NMKF (2013)

* NMKF betyr at vedkommende har fått NMKFs hederstegn (år i parentes).

Per Ole Myhre ble tildelt NMKFs hederstegn i 2014.

Rolf W. Haugland ble tildelt NMKF's hederstegn i 2010. Foto: T.V. Segalstad. Finn Kampestuen-Berntzen ble tildelt SBSF's og NMKF's hederstegn i 2011. Foto: T.V. Segalstad. Tom V. Segalstad ble tildelt NMKF's hederstegn i 2012. Foto: F. Kampestuen-Berntzen.

Til venstre: Rolf W. Haugland ble tildelt NMKF's hederstegn i 2010. [Foto: T.V. Segalstad]
I midten: Finn Kampestuen-Berntzen ble tildelt SBSF's (og NMKF's) hederstegn i 2011. [Foto: T.V. Segalstad]
Til høyre: Tom V. Segalstad ble tildelt NMKF's hederstegn i 2012. [Foto: F. Kampestuen-Berntzen]

Innstillingskomité for "Den Gyldne Budstikke" oppnevnt av styret i SBSF den 5. februar 2008:
Rolf Walter Haugland, Finn Erik Høve, Bjørn Åge Brauten. Ny komité oppnevnt av styret i SBSF den 2. mai 2012: Finn Kampestuen-Berntzen og Tom V. Segalstad.

HSBKF-medaljene var laget av forgylt sølv (830 S). SBSF-medaljene er laget av forgylt kobber. Begge er påført emaljefarger. Årstallet for tildeling er inngravert på topp-bjelken. Medaljen henger på et bånd med de norske flagg-fargene.

Oppgaver for styremedlemmer og andre tillitsvalgte i SBSF

Startside

Formål

Aktiviteter