Sambandssoldatenes Forening (SBSF)

 

Oppgaver for styremedlemmer

og tillitsvalgte i SBSF

 

Formann

-     tegner for foreningen, dvs. er ansvarlig for og representerer foreningen skriftlig, muntlig og ved tilstedeværelse. Alle viktige dokumenter som sendes fra foreningen skal undertegnes av formannen.

-     forestår innkalling til styremøter, og leder styrearbeidet.

 

Nestformann

-     trer inn for formannen ved formannens fravær.

-     tar ansvar for bestemte prosjekter etter styrets eller formannens bestemmelse. Slike prosjekter kan være f.eks. rekruttering, organisering av NMKF-skyting, etc.

 

Sekretær

-     skriver referater og brev etter styrets eller formannens bestemmelse.

-     vedlikeholder foreningens korrespondansearkiv.

-     vedlikeholder kontaktlister over styret og adresselister over medlemmer.

-     samarbeider med kasserer mht. medlemslister, kontingentinnbetaling, og strykning av ikke-betalende iht. rutiner.

 

Kasserer

-     fører regnskapet, lager årsregnskapsoversikt og utarbeider forslag til budsjett.

-     gir styret regnskapsoversikter ved styremøter og ellers når nødvendig.

-     sørger for å purre kontingentrestanser, og å meddele strykning av ikke-betalende, iht. rutiner, til sekretæren.

-     holder god kontakt med sekretæren mht. medlemsregistreret.

-     holder god kontakt med revisor mht. regnskapet og regnskapsrutiner.

-     står for salg av medlemsartikler.

 

Styremedlemmer

-     setter seg godt inn i alle aktuelle styresaker, og tar ansvar for bestemte prosjekter etter styrets eller formannens bestemmelse.

-     må kunne overta andre styrefunksjoner ved kortere eller lengre tid ved ledighet innenfor perioden mellom årsmøter.

 

Varamann

-     setter seg godt inn i alle aktuelle styresaker, og tar ansvar for bestemte prosjekter etter styrets eller formannens bestemmelse.

-     må kunne overta andre styrefunksjoner ved kortere eller lengre tid ved ledighet innenfor perioden mellom årsmøter.

 

 

Andre tillitsvalgte

 

Revisor

-     holder god kontakt med kassereren om regnskapet og regnskapsrutiner.

-     lager en årlig revisorberetning, som fremlegges styremøtet i mai måned, før den inngår i årsmøtepapirene.

-     har møterett, men ikke stemmerett, i styret.

 

Valgkomité

-     arbeider med å finne dyktige kandidater som er villige til å la seg velge inn i styret av årsmøtet.

-     fremlegger forslag til styremøtet i mai måned, før det inngår i årsmøtepapirene.

 

Redaktør

-     redigerer "Budstikken" etter styrets eller formannens retningslinjer.

-     må spesielt passe på at opphavsrettslige forhold ikke krenkes.

-     må påse at alle bidrag er signert, med mindre bidraget er fra styret.

-     har møterett, men ikke stemmerett, i styret.

 

Styreoppnevnte komitéer (f.eks. hederstegnkomité)

-     utfører bestemte prosjekter etter styrets eller formannens bestemmelse.

-     rapporterer resultater fra prosjektet til styret.

 

 

Godkjent av SBSF's styre 30. oktober 2007.

 

Klikk for å gå til SBSF's lover.

Klikk for å gå til SBSF's styre.

Klikk for å gå til startsiden.