Styret i SBSF ble valgt på siste årsmøte 30. juni 2018, og består for 2018/2019 av:


E-post til styrets medlemmer skrives med ordet etter "E-post:" etterfulgt av "krøllalfa" og deretter sbsf.no


Styret i SBSF 2015/2016

Styret i SBSF 2009/2010

Formann: Tom V. Segalstad E-post: formann


Nestformann: Merete Holst Lunde E-post: nestformann 


Sekretær: Thomas Lunde E-post: sekretaer


Kasserer: Anne Gundersen E-post: kasserer


Styremedlem: Finn Orestad E-post: styremedlem1


Styremedlem: Pål Justnæs E-post: styremedlem2


Varamann: Finn Kampestuen-Berntzen E-post: varamann


Revisor: Unni Gran E-post: revisor[Bildet nærmest til høyre er et historisk bilde, og viser styret for 2009-2010].Vanlig post til SBSF:


Tom V. Segalstad, Postboks 15 KJELSÅS, 0411 OSLO.


E-post: "sbsf" etterfulgt av "krøllalfa" og deretter sbsf.no


Tlf. 22 23 80 05.
Stoff til BUDSTIKKEN:


Finn Kampestuen-Berntzen, Hovseterveien 44 C, 0768 OSLO.


E-post: "budstikken" etterfulgt av "krøllalfa" og deretter sbsf.no


Tlf. 971 52 377.
Valgkomité: Jan Helge Lindbach Tlf. 907 46 171. E-post: valg1


Valgkomité: Per Kølner Tlf. 913 76 190. E-post: valg2
Oppgaver for styremedlemmer og andre tillitsvalgte i SBSF er beskrevet HER.
Lover for SBSF og hederstegn i SBSF finnes HER.
Klikk for beskrivelse av SBSF's merke (PDF 350 kbyte)

En beskrivelse av SBSF's merke finnes HER (PDF 350 kbyte).
FORMENN i SBSF / HSBKF:
1973-1976: Asle Wennesland
1977-1987: Aksel Hulby
1988-1995: Otto Berentzen
1996-1998: Finn Erik Høve
1999-2001: Arne T. Holmsen
2001-2005: Rolf Walter Haugland
2005-2006: Finn Berntzen
2006-2020: Tom V. Segalstad
Modellkammer Jørstadmoen Sambandsmuseum

SBSF har hatt styremedlemskap i stiftelsen Modellkammer Jørstadmoen Sambandsmuseum (MKJ), hvor sambandshistorien i det norske forsvar vises og fortelles. Besøk websiden til Modellkammeret HER. Under sees nesten hele styret i stiftelsen sammen med sjefen for Base Jørstadmoen (midten) pr. 13. mars 2007 foran Modellkammeret på Jørstadmoen, med SBSF's styrerepresentant (Tom V. Segalstad, lengst til venstre) og vararepresentant (Rolf W. Haugland, nr. 3 fra høyre) til stede.

Styret i Modellkammer Jørstadmoen 13/3-2007

Modellkammeret har fått anledning til å benytte det gamle kallesignalet til Radioskolen på Jørstadmoen, LJ2T, som SBSF benytter på amatørradio fra sine arrangementer der.


MODELLKAMMERETS FOND

Siste styremøte i stiftelsen var 10. desember 2015 på Jørstadmoen. Her ble det besluttet å overføre stiftelsens midler, ca. 100.000 kr., til SBSF, i den hensikt å opprette et fond til Modellkammerets beste, forvaltet av SBSF.

SBSF takker Modellkammerets avtroppende styre for tilliten, og vil forsøke å fortsatt bidra til å hegne om Forsvarets sambandshistorie, slik den forvaltes og presenteres i Modellkammer Jørstadmoen Sambandsmuseum. Modellkammeret representerer jo også historien for SBSF og våre medlemmer!

På styremøtet i SBSF 10. mai 2016 ble det vedtatt følgende STATUTTER for Modellkammer Jørstadmoen Sambandsmuseums (MKJ) fond:

1. Fondet er opprettet 18. april 2016 for midler ved nedleggelse av stiftelsen MKJ, da Cyberforsvaret overtok ansvaret for driften av MKJ. Grunnkapitalen utgjorde kr. 109.376,61.

2. Fondets formål er å gi støtte til mindre prosjekter med relevans til Modellkammeret, som f.eks. sambandsrelatert forskning og formidling (brosjyrer, bøker, film, web, etc.), arrangementer, anskaffelse av gjenstander til Modellkammeret, m.m.

3. Ytterligere midler kan legges til fondet ved f.eks. salg av overskudds-materiell, inntektsgivende aktiviteter, donasjoner, og annet.

4. Fondets styre utgjøres av styret for Sambandssoldatenes Forening (SBSF).

5. Fondets kapital forvaltes på konto hos Forsvarets Personellservice (FP).

Begrunnet søknad om midler fra Modellkammerets Fond sendes til Formannen i SBSF.


HMK Olav V og Eivind Kjellsmoen 18. juni 1988

HMK Olav V vises rundt i Modellkammeret av Eivind Kjellsmoen den 18. juni 1988.


AVTALE MELLOM CYBERFORSVARET (CYFOR) OG MODELLKAMMER JØRSTADMOEN - SAMBANDSMUSEUM (MKJ) OM AVVIKLING AV STIFTELSEN

Stifterne CYFOR/CKT og FLO/IKT har tatt initiativ til å avvikle Stiftelsen Modellkammer Jørstadmoen-Sambandsmuseum (MKJ). Dette med grunnlag i revidert instruks for Sj CYFOR av 15 okt 2013 der han gis ansvar for å ivareta CYFOR sine tradisjoner og historie. Det innebærer at CYFOR overtar ansvaret for driften av modellkammeret (MK), med støtte fra FLO/IKT.

Følgende avtale er inngått mellom CYFOR og MKJs styre i forbindelse med avvikling av stiftelsen:

CYFOR skal:

1. Etablere en organisasjonsstruktur som ivaretar nødvendig drift av modellkammeret.

2. Koordinere drift, forvaltning og videre utvikling med relevante partnere (FLO/IKT, Hæren, SBSF, NRRL, øvrige).

3. Budsjettere for drift og forvaltning av modellkammeret, inkludert økonomisk kompensasjon til personell som inngår i drifts- og støttefunksjoner.

4. Forestå nødvendig støtte ved arrangementer, omvisninger, dokumentasjon og anskaffelser.

5. Søke å videreutvikle modellkammeret (markedsføring, nye utstillinger og tilbud, etc.).

6. Muliggjøre drift av amatørradiostasjonen LJ2T fra Modellkammeret.

MKJs styre skal:

1. Avvikle stiftelsen i henhold til stiftelsesloven.

2. Overlevere modellkammer i forsvarlig stand og med de dokumenter som i dag forefinnes.Startsiden