ET PROGRAM FOR VITALISERING AV NRRL

Til generalforsamlingen i NRRL 1998 er det innlevert et mistillitsforslag fra en del radioamatører. Disse radioamatørene har tatt initiativ til å fremme et forslag på et komplett nytt hovedstyre som en pakke-løsning. Hensikten er å finne nye styremedlemmer som kan og vil samarbeide om å nå målene i NRRLs formålsparagraf.

Det har vært forsøkt å sette sammen et vel-komponert styre av erfarne, resultat-orienterte medlemmer som representerer alle deler av landet, alle spesial-interesser innen amatørradio, og begge kjønn. Det presenteres her et arbeidsprogram for det foreslåtte styret. Alle medlemmer av det foreslåtte styre står bak programmet, og vil forsøke å vitalisere NRRL gjennom samarbeide om det presenterte programmet.

Hovedsaken i programmet er at amatørradio skal være gøy og lærerikt gjennom å skape aktivitet, og å bevare våre radiobånd og skape rekruttering gjennom synliggjøring og samfunnsnyttig tjeneste, og å effektivisere NRRL gjennom styrking og kvalitetssikring av NRRLs organisasjon, spesielt tillitsmannsapparatet.

Det foreslåtte styre ønsker at NRRL må bli en solid interesseorganisasjon for å markere lisensierte radioamatører overfor myndigheter og samfunnet. NRRL må oppmuntre til videre utvikling av amatørradioen, og gjennom kvalitet og innsats presentere seg overfor samfunnet, bl.a. ved å stille vår ekspertise til rådighet for samfunnet. En slik satsing vil bidra til økt rekruttering og høyning av radioamatørenes faglige nivå. NRRL må arbeide for å samle radioamatørvirksomheten i Norge, og legge forholdene best mulig til rette for at radioamatørene kan få et så godt utbytte som mulig av sin fantastiske hobby.Hovedstyrets arbeidsform

Styregruppen på valg ønsker å drive sitt arbeide gjennom samarbeide bygget på gjensidig respekt, åpenhet og tillit, og enighet om mål.

Hovedstyrets nærmeste saksbehandlere og rådgivere i radioamatør-faglige saker er tillitsmennene (managere). For å styrke aktiviteten blant NRRLs medlemmer, må tillitsmannsapparatet styrkes. Dette gjelder spesielt HF- og VHF-contest-siden. NRRLs tekniske tillitsmannsapparat må utbygges og stimuleres, bl.a. ved opprettelse av flere komitéer. Det må opprettes en egen utvidet VHF test-komité, og HF-test-komitéen må utvides. Det må stilles krav til hurtigere offentliggjøring av testresultater og utsendelse av test-diplomer for de testene NRRL er ansvarlig for.

En egen teknisk komité opprettes, som rådgivende organ for hovedstyret og enkeltmedlemmer, og med ansvar for bidrag til tekniske artikler i Amatørradio (se nedenfor). DX-nytt-redaktør gjøres til DX-manager, med utvidet ansvar for å gi hovedstyret, fag-seksjoner og andre managere råd i DX-relaterte spørsmål.

Saksgangen i tillitsmannsapparatet må bli raskere, og hovedstyret må benytte seg mer av sitt tillitsmannsapparat. Kontoret må gis i oppgave å påse at frister, satt for rask saksbehandling, overholdes. Kontakten mellom hovedstyret og tillitsmanns-apparatet må være så god at eventuelle problemer ikke oppstår eller minimaliseres.Kontakt med gruppene

Funksjonen "gruppekontaktmann" opprettholdes, men gruppene fordeles på hovedstyremedlemmene som sine utpekte kontaktpersoner. Gruppekontaktmannen vil ha koordinerende ansvar for kontakt med gruppene.Informasjon

NRRL må bedre informasjon innad og utad. Innad vesentlig gjennom vårt tidsskrift Amatørradio og QST-LA-sendingene. Utad ved hyppigere pressemeldinger og kontakt med media. Hovedstyret må vurdere produksjon av profileringsmedia. F.eks. produksjon og distribusjon til medlemmene av T-skjorte-motiv.

NRRLs Internettside må oppdateres. E-post må benyttes til administrative tiltak for NRRL i de tilfeller der det er billigere og bedre enn andre kommunikasjonsformer.Teknikk/videreutdanning

For å styrke NRRLs tekniske kompetanse og styrke videreutdanning av medlemmene, opprettes en teknisk komité. Komitéen skal gi hovedstyret og medlemmene tekniske råd, samt bistå med og lage tekniske artikler til Amatørradio. Amatørradios tekniske redaktør inngår i NRRLs tekniske komité.

Fagseksjonene må oppfordres til å bringe mer faglig stoff i Amatørradio.

NRRLs kontor

Presidenten skal gjennomføre medarbeidersamtaler med de ansatte. Det skal gås gjennom arbeidsrutiner (postlister, arkivering, ekspedisjon, saksforberedelse, saksgang, økonomi, etc.) for å få best mulig arbeidsmiljø og trygghet for de ansatte kombinert med best mulig effektiv og rasjonell drift for NRRL.

NRRLs salgsartikler må vurderes for å finne en kombinasjon av nytte og ting som selger, slik at lageret ikke blir for stort og binder for stor kapital.

LA1HQ, NRRLs radioamatørstasjon på kontoret, må bli operativ igjen, ved at det tas initiativ for å få opp antenner igjen.IARU

NRRLs vertskaps-rolle for IARU-møtet neste år er en stor utfordring. NRRLs seksjoner og managere må benyttes bedre til å fremme forslag til konferansen, og til bedre gjennomgang og vurdering av innsendte forslag. Medlemmene må gis oppfordring til å fremme forslag, og gis god informasjon om foreliggende forslag og resultatet av behandlingen på IARU-møtet.

Det må satses aktivt gjennom IARU for å påvirke myndigheter og internasjonale radiokonferanser til å ta hensyn til radioamatørtjenesten, slik at vi får beholde våre bånd og helst øke våre privilegier i radiospekteret.Interessegruppene

Det må arbeides for å la interessegruppene få bli tilsluttet NRRL, slik at NRRL blir en paraply-organisasjon over all amatørradio-virksomhet i Norge. Det må kunne forhandles med hver av interessegruppene for å finne den beste samarbeidsform. Interessegruppene må kunne beholde sin styreform, sin økonomi og sitt program, hvis det er forenlig med NRRLs formål, og medlemmene også er personlige medlemmer av NRRL.Økonomi

NRRL har de siste år hatt totale utgifter på ca. 1,2 millioner kroner, hovedsakelig basert på kontingentinntekter på ca. 1 million kroner betalt av NRRLs ca. 3000 medlemmer.

Utgiftene er fordelt på ca. 1/3 lønnsutgifter, ca. 1/3 utgivelse av Amatørradio, og ca. 1/3 øvrige utgifter (arbeidsgiveravgift, pensjonsforsikring, porto, rekvisita, telefon, kontor-rekvisita, reiser, IARU-medlemskap, etc.).

Det er bekymringsfullt at NRRL hadde et underskudd for 1996/97 på ca. 85.000 kr., og for 1997/98 på ca. 80.000 kr. Tilsammen underskudd på ca. 165.000 kr. over de siste 2 år.

Underskuddene er dekket av fondene, som er på ca. 1 million kr. Det er 4 omtrent like store fond: (1) Møter og konferanser. (2) Nødsambandstjeneste. (3) Drift og inventar. (4) Vedlikehold.

Hvis man skulle dekke inn underskuddene ved hjelp av en kontingentøkning, tilsvarer det ca. 55 kr. pr. medlem. Det må være klart at den kontingentøkning som er foreslått for årets generalforsamling (15 kr. for "hovedmedlem", 10 kr. for "juniormedlem", 25 kr. for husstandsmedlem), vil ikke bidra til å rette opp igjen NRRLs økonomi. Hver kontingentøkning på 10 kr. vil nemlig bare bidra til 30.000 kr. samlet tilførsel til NRRL.

Det blir derfor en utfordring for ethvert nytt hovedstyre at den foreslåtte kontingentøkning ikke vil dekke de to siste års tap, vil neppe kompensere for prisstigningen, og kan derfor ikke dekke økt aktivitet.

Selv en kontingentøkning fra 340 til 400 kr. for "hovedmedlem" ville kun dekke inn de siste to års underskudd og deler av prisstigningen, og ikke gi midler til økt aktivitet.

En gjennomgang av regnskapene viser at mye av NRRLs økonomi er bundet i faste utgifter, med små muligheter for rasjonalisering. Styret bak dette programmet vil nøye gå gjennom NRRLs økonomi på jakt etter muligheter for innsparing. Alternativt må styret vurdere å bruke midler fra fondene for å løse NRRLs presserende oppgaver. Styret ser det imidlertid nødvendig å øke kontingenten neste år hvis NRRLs aktivitet skal holdes ved like eller økes.KONKLUSJON

Hva vil vi at amatørradio skal være?

NRRLs oppgave er å muliggjøre dette.

NRRL skal være overbygningen, mens aktivitetene skjer i NRRL-gruppene

og i interessegruppene.StyreforslagDet foreslåtte styre presenterer seg som en "pakke" med allerede fordelte verv. Pakkens kandidater vil kun la seg velge som del av pakken. Disse vil la seg velge for å samarbeide med de øvrige medlemmer i pakken, og vil ikke være villige til å stille til valg som enkelt-kandidater.Det foreslås valgt følgende styre-pakke ved generalforsamlingen 1998:President (2 år) LA4LN Tom Victor Segalstad fra Oslo

Visepresident (2 år) LA7EU Svein Erik Jensen fra Follo

Sekretær (2 år) LA1LIA Ingun Nerlie fra Kongsberg

Styremedlem (2 år) LA8QX Jan Thygesen fra Narvik

Styremedlem (1 år) LA7QI Øystein Stokkeland fra Sandnes

Styremedlem (1 år) LA9GY Morten Antonsen fra Trondheim

Styremedlem (1 år) LA6KJ Sven Arne Astrup fra Kirkenes

Styremedlem (1 år) LA7TIA Sverre Aarstad fra Kongsvinger

1. varamann (1 år) LA6XI Knut Heimdal fra Røyken

2. varamann (1 år) LC3NAT Bjørn Brække fra Moss

3. varamann (1 år) LA9THA Turid Evelyn Bjerke fra Asker

Presentasjoner:LA4LN Tom Victor Segalstad er 49 år, gift med LA2SR (Siri), har 2 barn (og 2 hunder). Av utdannelse har han Matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen (cand. real.) fra Universitetet i Oslo. Han er ansatt som førsteamanuensis i geokjemi ved Universitetet i Oslo. I 4 år var han gjesteforsker ved the Pennsylvania State University i USA. Profesjonell ledererfaring har han bl.a. som bestyrer for Mineralogisk-Geologisk Museum i mer enn 5 år og De naturhistoriske museer ved Universitetet i Oslo i 1 år. Radioamatørlisensen er fra januar 1970 med utvidet løyve fra januar 1972. Har også operert amatørradio fra en rekke forskjellige land i Europa, Amerika og Oceania. Han har vært meget aktiv speiderleder på mange nivåer, og var med å lede radiospeiding i Norge fra 1970 frem til i dag. Bl.a. var han ansvarlig for LC1J og LA5JR (2m FM repeater) ved Verdensspeider-jamboreen i 1975. Han konstruerte og satte opp LA8OR, Europas første lisensierte 2m/10m FM reléstasjon, og har stått for oppsett av repeatere og digipeatere i mange år. I NRRL var han redaktør av månedlig radiospeiderspalte i Amatørradio i 8 år, NRRLs kontaktmann for radiospeiding i 3 år, NRRL IARUMS ("Intruder Watch") i 8 år, NRRL bulletinredaktør og utsender for RTTY og pakkeradio fra LA9HQ i 4 år, NRRL DX-redaktør i foreløpig 6 år, og NRRL bulletinutsender fra LA1C i foreløpig 3 år. Har vært fadder for LA5LGs hjelpefond. Han har vært styremedlem i Oslostudentenes Radioklubb LA1AD, styremedlem og redaktør i Nittany Amateur Radio Club (Pennsylvania, USA), formann i LA Packet Radio Group (LAPRG), styremedlem og sekretær og valgkomité i LA-DX-GROUP, og SARTG's norske landsombud og pakkeradiomanager i 14 år. Som nettleder og bulletinutsender har han holdt på i 25 år. Han var redaktør av "Håndbok for radiospeiding" (1976), har skrevet tallrike tekniske og radioamatørfaglige artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter, skrev om SSTV i NRRLs første lærebok, og skrev NRRLs temahefte om digital amatørradio. Han har holdt tallrike tekniske foredrag i NRRLs grupper og andre radioamatør-fora i inn- og utland, og har laget 3 radioprogrammer om amatørradio sendt på NRK. I militæret ble han først utdannet som radiotelegrafist klasse A, er nå sambandssjef i HV-avsnitt, og brukes som instruktør for sambandskurs ved bl.a. Våpenskolen for Hærens Samband, Krigsskolen og HV-skolen/Dombås. LA4LN er aktiv DXer og contester, har bl.a. vunnet NRRLs fylkestests QRP-klasse, og vant NRRL nasjonal 6 m aktivitetstest sammenlagt i fjor (for 1997). Han er medlem av NRRL, Oslogruppen, ARRL, LA-DX-GROUP, SARTG, LAPRG, TAPR, HSBKF. Hans aktivitet spenner over det meste innen amatørradio. Han er daglig aktiv på alle bånd 160 m - 70 cm på telegrafi, telefoni, SSTV og digitalt. Favoritt-mode er CW, etterfulgt av digitale modes. Han har spesiell interesse for DX-arbeide, radiobølgeutbredelse og antenne-teknikk, i det siste mest på 6 m og de laveste frekvenser.

LA7EU Svein Erik Jensen er 54 år, er gift, og har 2 barn. Han er utdannet innen elektronikk, og har arbeidet med dette siden 1964, blant annet hos Philips og Nokia. Nå arbeider han hos Norsk TV & Satellitt-Service på Skårer, hovedverkstedet for Akai, Finlux, Luxor, Nokia og Salora i Norge. Her driver han med opplæring, teknisk support og reparasjoner av TV. Han har lisens siden 1976, og er primært interessert i DX. Han har vært formann i Follogruppen, og har vært styremedlem der i mange år. Han har ansvaret for driften av repeaterne LA5FR og LA5YR, samt radiofyret LA5TEN. Den første interesse for amatørradio fikk han gjennom speidingen, hvor han blant annet var roverlagleder. Han er medlem av LA-DX-GROUP, og har vunnet en del contester med gruppesignaturen LA3F.LA1LIA Ingun Nerlie er 35 år, gift med LA1TV (Trond), og har 2 barn. Hun har utdannelse i informasjons-teknologi fra Næringsakademiet i Drammen, og har sertifiseringer for Microsoft Windows NT og Novell Netware. Hun fikk radioamatørlisens i august 1991. I 1991 var radioforholdene på HF på sitt beste, og hovedinteressen var da DX-kjøring på 10 meter. Det ble logget nye land hver dag, og etter hvert også land som OM'en hverken hadde hørt eller kjørt. LA1LIA er også en aktiv contester, og har oppnådd flere gode plasseringer. Hun har operert amatørradio fra andre land som VR2/LA1LIA (Hong Kong), ZL1/LA1LIA (New Zealand) og ZK1LIA (Syd-Cook i Stillehavet). Hun er medlem av NRRL, LA-DX-GROUP og Kongsberggruppen, hvor hun har vært med på utallige sambandsoppdrag og arrangert Field Day. Utenom amatørradio driver hun blant annet med fjellklatring og hang-gliding.

LA8QX Jan Thygesen er 47 år, og gift med LA7MEA (Siv). Han har vært ansatt som økonomisjef i Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA siden 1989. Radioamatørlisensen er fra 1979. Han var med på stiftelsen av Fauskegruppen i 1980. Han har hatt flere tillitsverv i Fauskegruppen og Narvikgruppen, og har blant annet vært formann i Narvikgruppen i 4 år. Han har også vært aktiv i oppbyggingen av repeatere og nodenettet, er systemansvarlig for 2 noder, samt har vært SYSOP for BBS i flere år. Han har hatt flere verv i NRRL. Han har tidligere vært medlem av hovedstyret, og er for tiden nødsambandsmanager for Nord-Norge. Han har vært instruktør ved flere kurs for nye radioamatører, og har vært sambandsoffiser i Heimevernet i 20 år. LA8QX er medlem av NRRL, Narvikgrupppen, SARTG, LAPRG og HSBKF. Han har spesiell interesse for tekniske løsninger, og liker best digitale modes, VHF/UHF og feltaktivitet.LA7QI Øystein Stokkeland er 51 år, gift med LA6SJA (Gerd), og har 2 barn. Han er EDB-konsulent fra 1965, med progammerings-erfaring fra mange applikasjoner, og har vært i system-support-avdeling. Amatørlisens har han hatt siden 1963. Medlem av NRRL siden 1961. Har vært med i styret i Sandnes- og Jæren-gruppen i 15 år, hvorav 10 år som formann. Har vært kasserer i 3 år i Sandnes Røde Kors Hjelpekorps. Var i flere år med i fjellredningstjenesten på Vestlandet. Har vært fadder for LA5LGs hjelpefond. Har bygd mye utstyr selv. Har deltatt med radioutstyr på flere speiderleire. Har deltatt i RPO, også i norgesmesterskap. Har vært med på en rekke sambandsoppdrag. Arrangerte i flere år bussturer til Interradio i Hannover. Har vært foreleser på møter i flere av de lokale gruppene. Var den som startet med utbygging av pakkeradio i Rogaland. Startet BBSen LA8D i 1986. Har SYSOP-ansvar for LD4SJ, LD4SG og LD4UK-nodene i tillegg til LA8D BBS. Er aktiv på DXing, 80-10 meter, mest CW. Er på DXCC's Honor Roll. Er medlem av LA-DX-GROUP. Han er tildelt NRRLs Gyldne Nøkkels Orden.

LA9GY Morten Antonsen er 39 år, gift, og har 3 barn. Han er utdannet som skipsradiotelegrafist ved Radioskolen for Hærens Samband. Han er profesjonell pressemann, og er i dag ansatt som fotograf i Adresseavisen i Trondheim. Han kjører primært DX, mest CW, på HF. Han har operert amatørradio som blant annet ZK2ZE fra Niue i Stillehavet og som 8P9DI fra Barbados i Karibien.

LA6KJ Sven Arne Astrup er 52 år, gift, og har 3 barn (og 4 barnebarn). Han er utdannet som skipsradiotelegrafist ved Radioskolen for Hærens Samband. Radioamatørlisensen er fra 1964. Han har jobbet som telegrafist i militæret og i utenriksfart, og har etter dette teknisk utdannelse fra Gøteborg. Deretter fikk han jobb ved Vardø Radio. Han deltok i etablering av Vardøgruppen og Varanger-repeateren LA6VR, og som instruktør ved flere radioamatørkurs. I dag jobber han på teknisk avdeling ved Forsvarets Stasjon Kirkenes. Han har vært formann i Kirkenes-gruppen i flere perioder. Her har han etablert repeater (LA6VR), pakkeradionoder (LD9KN, LD9VD og LD9AV), radiofyr (LA6VHF, LA6UHF), satellitt-gateway (LA9SAT), og drevet pakkeradio-BBS. Selv om han har mye digital amatørradio-aktivitet, føler han fremdeles velbehag ved å kjøre CW eller slå av en prat på SSB. For tiden forbereder han seg til den nye Phase 3 satellitten, som forhåpentligvis kommer opp ganske snart. Dessuten er han engasjert i å fullføre utbyggingen av Pakkeradionettet i Finnmark. Utenom amatørradio kan han vise til en lang periode som styremedlem i Kirkenes Idrettsforening.

LA7TIA Sverre Aarstad er 54 år, gift, og har 4 barn (og 4 barnebarn). Han har utdannelse innenfor bygg og anlegg, og fagbrev som tømrer. For tiden er han uføretrygdet. Han fikk midlertidig radioamatørlisens i desember 1992, og full lisens i juli 1993. Han er aktiv på alle bånd fra 80 til 10 m, både på telefoni og telegrafi. Han har vært formann i Kongsvingergruppen i 2 år, styremedlem i ARIM (Amatørradio i Morokulien) i 4 år, med formannsvervet der de siste 2 år. Han har i mange år vært aktiv speiderleder på gruppe- og kretsplan, og aktiv med radiospeiding i JOTA og på speiderleire. Han er spesielt interessert i antenner, elektronikk og gammelt radioutstyr.LA6XI Knut Heimdal er 51 år, gift med LA1YM (Frøydis), og har 2 barn. Han har utdannelse som elektronikk-ingeniør og bedriftsøkonom, med tilleggsutdannelse innen markedsføring fra BI. I dag er han salgsansvarlig ved Ericsson Norge. Han har radioamatørlisens fra 1963, og er aktiv på ulike felter innen amatørradio. I NRRL satt han i hovedstyret i tilsammen 12 år, og har blant annet vært NRRLs Traffic Department manager og spalteredaktør i Amatørradio. Han har vært formann i Oslogruppen i 4 år, samt vært sekretær og hatt en rekke andre tillitsverv i Oslogruppen. Han var med på å stifte LA-DX-GROUP, og senere LA ARDF Group, hvor han har vært formann de siste 3 år. Han er svært aktiv innen radiopeile-orientering (RPO), og han er nordisk mester samt Norgesmester 5 ganger i RPO. Hans favoritt-mode er CW på HF, han liker testkjøring, og er også aktiv på pakkeradio og VHF/UHF. LA6XI er ridder av NRRL's Gyldne Nøkkels Orden.

LC3NAT Bjørn Brække er 42 år, gift, og har 3 barn. Han er utdannet elektronikk-ingeniør. I 20 år har han drevet eget firma, som hovedsakelig driver med salg av fyringsolje i Mossedistriktet. Han fikk radioamatørlisens i desember 1995, etter å ha ventet på en morsefri lisensklasse i mange år. Han er aktiv på alle bånd fra 6 m til 23 cm, og er spesielt interessert i DX-ing på de høye båndene. Han deltar så langt tiden tillater det i de fleste ukentlige aktivitetstestene på VHF, UHF og SHF. Favoritt-mode er naturlig nok SSB, men han er også i noen grad aktiv på digitale modes. Han håper med tiden å bli så god i CW at han kan få seg en LA-lisens. Han er medlem av Mossegruppen.LA9THA Turid Evelyn Bjerke er 59 år, gift, og har 2 barn. Hun har jobbet med reiseliv, som flyvertinne i SAS og på SAS-hotellet på Fornebu. Hun har radioamatørlisens fra 1990. Hun har vært meget aktiv på amatørradio som JW9THA fra Svalbard er rekke ganger, og er med-arrangør av det internasjonale Young Lady-treffet, som finner sted på Svalbard i slutten av august i år. Hennes største opplevelse med amatørradio var å få være med på den første amatørradio-operasjon fra Kvitøya på 80 grader nord og 31 grader øst i forbindelse med 100-års jubileumsåret for ballongferden til André. Å henge opp antenne i luftskips-masten til Roald Amundsen i Ny Ålesund var også en spesiell opplevelse. Førøvrig driver hun med seilflyving, seiling, slektsforskning og data.Programmet vil bli gjort tilgjengelig på Internet-adressen:

http://www.uio.no/~tomvs/la4ln/nrrlprog.htmVEDLEGG

NORSK RADIO RELÆ LIGA (NRRL) har iht. lovene som formål:

§ 1:21Å arbeide for amatørradiotjenestens fremme og for amatørradiosaken i sin alminnelighet.

§ 1:22Å styrke samarbeidet og kameratskapet mellom radioamatørene.

§ 1:23Å fremme radioamatørenes teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.

§ 1:24Å ivareta radioamatørenes interesser overfor myndighetene.

§ 1:25Å ivareta radioamatørenes interesser overfor andre organisasjoner, pressen og andre media.

§ 1:26Å samarbeide med tilsvarende utenlandske radioamatørorganisasjoner.I "Håndbok for norske radioamatører" står det:

Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) er radioamatørenes organisasjon i Norge.

OPPGAVER:

Innad-å styrke samarbeidet og vennskapet

-å høyne faglig nivå

Utad-å gjøre amatørradio kjent

-å ivareta interesser overfor myndighetene

Aktiviteten utføres av NRRLs grupper:

Møter, sammenkomster (faglig og sosialt), kurs, sambandstjeneste for samfunnet, reléstasjoner (repeatere), radiofyr.

NRRL holder kontakten med myndighetene og legger forholdene til rette for at forskrifter holdes gjennom selvdisiplin.

NRRL samarbeider med andre nasjonale radioamatørorganisasjoner gjennom IARU, som enes om båndplaner, prosedyrer og standarder. IARU samordner de nasjonale organisasjonenes arbeid i forbindelse med ITUs radiokonferanser.

NRRL utgir tidsskriftet "Amatørradio" månedlig for informasjon og etterutdannelse.

NRRL driver QSL-tjeneste som del av medlemskapet.