Avhandling for doktor artium graden Dissertation doctor artium
 
Dialektnivellering, ungdom og identitet
Ein komparativ studie av språkleg variasjon og endring i to tilgrensande dialektområde, Røros og Tynset
Innhald Vedlegg
Kapittel 1 Generell introduksjon Her er vedlegg 9.1 i excel format
Kapittel 2 Presentasjon av studieområda Her er vedlegg 9.2 i excel format
Kapittel 3 Språkleg variasjon og endring  
Kapittel 4 Korleis studere endring i frammarsj?  
Kapittel 5 Teoretisk og metodisk rammeverk  
Kapittel 6 Språklege og sosiale variablar  
Kapittel 7 Datamateriale  
Kapittel 8 Variabelanalyse  
Kapittel 9 Korrespondanseanalyse  
Kapittel 10 Informantportrett  
Kapittel 11 Samanfatting og konkluderande merknader  
Litteratur