Velkomen til heimesida mi


         Noverande forskingsprosjekt

                   

Foto: Ram Gupta
                   
Unn Røyneland
Universitetet i Oslo
Institutt for lingvistiske og nordiske studium
P.box 1102 Blindern,
0317 Oslo, Norway
Tlf: +47 22 84 40 37
e-post: unn.royneland@iln.uio.no

                


Forskningsinteresser
Igangverande forsking
Publikasjonar
Lenker

Eg arbeider innafor områda sosiolingvistikk og dialektologi, og er interessert i språk- og dialektkontakt, ungdomsspråk og språkendring. I forskinga mi har eg særleg vore opptatt av dialektbruk og dialektnivellering blant unge språkbrukarar. For tida arbeider eg med framvekst av nye språklege stilar blant ungdom i fleirkulturelle miljø i Oslo.

UPUS-Oslo - Utviklingsprosessar i urbane språkmiljø
Studie av språkbruk og språklege praksisformer i fleirkulturelle ungdomsmiljø i Oslo.

Les meir om UPUS-Oslo på ILN sine sider. Her finn du informasjon om prosjektet, bilete, aktivitetar og foredrag, m.m.

 
Doktoravhandling for graden doctor artium

Artiklar

Foredrag

Medieoppslag/innlegg


Aktuelle konferansar

NoTa Norsk Talespråkskorpus

Tekstlaboratoriet

Dialektxperten

Kulturell kompleksitet i det nye Norge