Velkommen til Botolv Helleland si heimeside

Eg er framleis tilgjengeleg på Institutt for lingvistiske og nordiske studium (ILN), også etter dei fylte 70!

Eg har alltid vore oppteken av tilhøvet mellom menneske og natur, og av korleis dette tilhøvet speglar seg av i stadnamn. Stadnamna er ein språkleg overbygnad over landskapet som hjelper oss å finna fram. Dei fortel korleis menneska har funne seg til rette i naturen. Kvart stadnamn er eit vindauga mot den tida namnet vart til.

Heimstaden

Fjellgarden

Internasjonalt

bilete frå Hardanger bilete frå Viveli, Hardanger Bilete frå Working Group
Heimstaden min Helland i Ullensvang er barndomens namnelandskap.
Stort bilete
Fjellgarden Viveli i Eidfjord. Her er åmøtet til elvane Vivo, 'den som svingar' og Veig, 'den vassrike'.
Stort bilete
Møte i San Francisco april 2008 med FNs evalueringsgruppe for UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names).
Stort bilete

Leikestaden

Fantasien

Sjoledet

Berghammaren Skutull var barndomens tumleplass. Namnet tydar 'det som skyt fram', og heng saman med ordet 'skot'.
Stort bilete
Oksen, eit døme på levandegjering av naturen. Me har mange døme på at dyr er nytta som samanliknings-
grunnlag (metafor) i namngjevinga.
Stort bilete
På morsgarden min Vatne i Gulen ligg denne trivelege hytta. Her stod det  gamle ledet på vegen ned til sjøen (sjoen). Frå hytta er det kort veg til fiske i sjø og vatn.
Stort bilete

Peikarar:

Kontakt meg:

Treng du bilete av meg?

Denne sida er skipa i juni 2010 med framifrå hjelp frå Ram Gupta og Draumvevaren.