Biologi i 1000 år

1300-tallet

William Ockham (1288-1349)

1300-tallet var det mørke århundret in Europa. En tiltakende klimaforverring fant sted og kulminerte i "den lille istid" i 1750. På midten av århundret kom en av Europas verste landeplager, svartedauden. Den reduserte befolkningen i mange land fra en fjerdedel til opptil halvparten. Svartedauden ble også etterfulgt av andre epidemier. Ikke rart at vitenskapen ble skadelidende - også biologien. Og det er faktisk umulig å finne noen biolog av betydning i dette århundret, bortsett fra noen få som hadde sitt hovedvirke på 1200-tallet, men som levde inn i begynnelsen av 1300-tallet. Men heller ingen av dem bidro med noe særlig nevneverdig.

Da er det bedre å ta fram en filosof hvis tenkning fikk svært mye å si for den erfaringsbetonte vitenskapen, også for biologien: William Ockham, mannen som skarpt skilte mellom tro og fornuft, og som på mange måter lå langt foran sin samtid. (Han er forbildet til William av Baskerville i "Rosens navn" av Umberto Eco.) Han ble født 1288 i Ockham (nær Ripley i Surrey) i England og døde 1349 i München. Tidlig gikk han inn i fransiskaner-ordenen. Han studerte teologi ved Merton college i Oxford, og mellom 1317 og 1319 underviste han i teologi. Hans skarpe meninger om tro og fornuft brakte ham på kant med universitetet i Oxford, og han forlot det uten å fullføre studiene. Imidlertid fortsatte han å studere matematisk logikk på egen hånd og kom med verdifulle bidrag. Siden reiste han til Frankrike, men falt i unåde hos pave Johan XXII (som da holdt til i Avignon). Ockham stemplet ikke mindre enn fire pavebrev som kjetterske fordi de tok avstand fra Frans av Assissis tese om "den evangeliske fattigdom". I 1328 ble han tvunget til å forlate landet, men søkte beskyttelse hos keiser Ludvig IV i Bayern. Ludvig IV var også blitt bannlyst av paven. Ockham hilste ham med ordene: "Dersom du forsvarer meg med ditt sverd, skal jeg forsvare deg med min penn." Her fortsatte William Ockham sin krasse kritikk av pavens makt, alltid i en logisk korrekt kontekst.

William Ockham var et friskt pust i en middelaldervitenskap og -filosofi som mer og mer ble preget av spissfindigheter og tankespinn ("diskutere pavens skjegg"). Realvitenskapene, biologien inkludert, hadde vanskelige kår, og trengte nye inspirasjonskilder. William Ockham var nettopp denne inspirasjonskilden! For realvitenskapene innførte han to nye viktige ting: Skillet mellom tro fornuft og Ockhams barberkniv.

William Ockhmam hadde levende sans for den konkrete individuelle kjensgjerningen og reagerte kraftig mot den overdrevne bruken av allmennbegreper eller generaliseringer som middelalderens spissfindige skolastikere kunne gjøre seg skyldig i.

OCKHAMS BARBERKNIV (OCKHMAM'S RAZOR): Entia non sunt multiplicanda praeter necessitem - allmennbegreper bør ikke brukes utover det nødvendigste. Vi vet ikke annet enn det vi umiddelbart sanser. Kunnskapen er intuitiv. Allmennbegrepet eksisterer bare i vår tanke. "Dets [allmennbegrepets] ekstramentale eksistens er like umulig som det er umulig for et menneske å eksistere som et esel."

ATSKILLELSEN AV TRO OG FORNUFT: For Ockham hadde troen sitt fundament utelukkende i åpenbaringen og Bibelen og var best tjent med at fornuften holdt seg borte fra dens domene. Han ville holde tro og fornuft skarpt atskilt, til tross for at han var fransiskanermunk og grunnfestet i sin kristne tro.

Ockhams idéer vant stor utbredelse på 1300-1400-tallet, og de var med på å oppløse den åndelige universalismen som var kjernepunktet i middelalderens tankegang. På mange måter kan vi si at han var en forløper for reduksjonismen og loven om parsimonitet (sparsommelighet).

DEN ENKLESTE LØSNINGEN SKAL FORETREKKES!

1300-tallet var preget av svartedauden, her i Theodor Kittelsens strek.

Kilder
Bergersen, B. 1966. Liv og utvikling. - U-bøkene, Universitetsforlaget, Oslo.
Eco, U. 1984. Rosens navn. - Tiden Norsk Forlag, Oslo/Gjøvik.
Schjeldrup, H.K. & Winsnes, A.H. 1966. Den europeiske filosofi fra
   middelalderen til vår tid. Tredje utgave. - Gyldendal Norsk Forlag
   A/S, Oslo.
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Ockham.html
http://www.strw.leidenuniv.nl/~vdmeulen/deeper/OBIG/spoilers.html