Islamrelaterte masteroppgåver på studieprogrammet Religion og samfunn (samt programmet Religious Roots of Europe), Det teologiske fakultet, UiO

Tilgjengelegeduo.uio.no

 

Finn Cato Magerøy (haust 2019, vegleiar Safet Bektovic):
 Den gode muslim.
En anerkjennelsesteoretisk studie av euro-islamdiskursen i Tyskland      eksemplifisert gjennom en analyse av Bassam Tibi.

Simen Åsjord (vår 2019, vegleiar Dag Thorkildsen): 
 Først og fremst en muslim? En kritisk gjennomgang av islamdiskursens dialog- og
 konfliktorienterte representasjoner 

Jan-Øivind Knutsen (vår 2019, vegleiar Birgitte Lerheim):
 En kritisk diskursanalyse av VGTVs nettdebatt "Listhaug møtte omstridt islam-profil" 

Synnøve Markeng (vår 2019, vegleiar Marianne Bjelland Kartzow):

«(…) Man [må] være forsiktig med hvem som skal tolke.» Kanoniske skrifter og tekstpraksis blant KRLE-lærere og kristne og muslimske foreldre.

 

Torbjørn Nicolai Johansen (vår 2019, vegleiar Marius Timmann Mjaaland):

«En falsk religion som fører mennesker vill.» Hva er islam ifølge meningsytringer i Dagen?

 

Ragnhild Lund (vår 2019, vegleiar Safet Bektovic):

Religiøs identitet som konfliktelement. Religionens plass i Bosnia og Herzegovina under og etter krigen.

 

Revsan Kaya (2018, vegleiar Ingvild Flaskerud):
 Forfølgelsen av den religiøse minoriteten Rohingya i Myanmar

 

Tora Gautun Finnvold (januar 2018, vegleiar Ingvild Flaskerud):

Norskfødte barn av innvandrede somalieres driv mot høyere utdanning.

 

Katheryne Syversen (mai 2018, vegleiar Safet Bektovic):

The Dogs of Hell? A discourse analysis of the Fatwa on Terrorism and Suicide Bombings.

 

Hanna Lukris Meen Wærsted (mai 2018, vegleiar Anne Hege Grung/TF):

              Forståelse av likestilling og feminisme blant kvinner i Ahmadiyya Muslim Jama’at. En kvalitativ undersøkelse.

 

Mathias Noer Thuroczy (mai 2018, vegleiar Oddbjørn Leirvik/TF):

              Speilvendte narrativ. To ytterpunkter i en diskurs om kulturkamp som gjenspeiler samme narrativ [Human Rights Service og Islam Net].

 

Nina Lian (mai2018, vegleiar Ingvild Flaskerud/TF):

Majoritetsungdoms tolkning av og holdning til radikalisering: Reflekssjon rundt mediers mark og dialogens rolle i forebygging av ekstremisme. [Fokus på holdninger til islam]

 

Ida Strømsvik Dalslåen (august 2017, vegleiar Nina Hoel/TF):

              Embodying intersecting selves: Exploring the lived experiences og queer Muslim women in Norway.

 

Ali Saffar (august 2017, vegleiar Safet Bektovic/TF):

              Islam og kvinne. En teoretisk analyse av muslimske feminister og deres kamp for likestilling innenfor islamske rammeverk ved hjelp av hermeneutikk.

 

Kristian Plassgård (mai 2017, vegleiar Oddbjørn Leirvik/TF):
              Islamkritikk – monolog eller dialog? En analyse av Hege Storhaugs Islam. Den 11. landeplage og Sam Harris og Maajid Nawaz’ Islam and the Future of Tolerance. A Dialogue.

 

Tonje Baugerud (mak 2017, vegleiar Nina Hoel/TF):

Talking Bodies. A Spatial Analysis of the Veiled Body and Female Corporeality.


Kjell Magnus Sjøberg (januar 2017, vegleiar: Ingvild Flaskerud/TF):
              An Islamic critique of Modernity. A Discussion of Hallaq’s Argument for the Incommensurability of Islamic Governance and the Modern Nation State.

 

Gunn Frøvold (januar 2017, vegleiar Safet  Bectovic/TF:

Sosiale likheter mellom norske fremmedkrigere.

 

Nasir Ali (januar 2017, på programmet Religious Roots of Europe, vegleiar Oddbørn Leirvik/TF):

              Four Muslim-Christian encounters in Late Antiquity. Apologetics, debate and power disparities.

 

Justice Kow Mensah (2017, programmet RRE, vegleiar Stig Frøyshov):
             
Inner- and Intra-Islamic Legal Debates on Dietary Laws in the Various Schools of the Abbasid Era: The Position of Islam towards Jewish and Christian Laws 

 

Serena Norlemann Baldari (2017, programmet RRE, vegleiar Diana Edelmann):
             
The Veil, the Womb and the Night: The Conceptual Roots of Hair Covering in Tanakh, Bible and Qur'an. 

Farhan A. Shah (august 2016, vegleiarar Safet Bektovic og Oddbjørn Leirvik/TF):

Towards a process-humanistic interpretation of Islam. An examination of Muhammad

Iqbal’s God Concept. > Sjå kapitlet “Islamsk humanisme”, s. 24-35 i Ellen Reiss og Linda Noor (red.) Islamsk humanisme. Oslo: Minotenk 2016.

 

Tone Marie Tveten (august 2016, vegleiar Oddbjørn Leirvik/TF):

              The Child in Modern Cairo. Parenting and Religion in the Egyptian Middle Classs.

 

Oda Misje Haug (januar 2016, vegleiar Ingvild Flaskerud/TF):

Har bilkjøring blitt symbolpolitikk for å fremforhandle kvinne- og borgerrettigheter i Saudi-Arabia? En studie av bevegelsen "Women to Drive".

 

Sandra Soltvedt Halvorsen (august 2015, vegleiar Anne Hege Grung/PTS):

Muslimsk cyberfeminisme i et digitalt demokrati 

 

Kim André Sundsby (august 2015, vegleiar Oddbjørn Leirvik/TF):

Stolthet og fordom - Fordommer om islam og muslimer i fremmedkrigerdiskursen 

 

Shaheer Nabi (mai 2015, vegleiar Oddbjørn Leirvik/TF):

Intolerance in Faith. An Investigation of the Character of Wahhabism and its Potential Role in the Radicalization of Muslim Youth

 

Hasan Rizvi (august 2014, vegleiar Inger Furseth/SV):

Muslim Inmates in Norwegian Prisons. Religious Identity, Challenges and Radicalism

 

Heidi Smalsvik (august 2014, vegleiar Safet Bektovic/TF):

"Jeg leder dem bare på den rette vei!" En kvalitativ analyse av intern dawa-aktivisme blant unge muslimer i Oslo

 

Osamah Rajpoot (august 2014, vegleiar Oddbjørn Leirvik/TF):

Ego og nafs. En komparativ analyse av Freuds teori om psykens struktur og islamske sjelsbegreper. > Sjå artikkel i Klassekampen 30.0.14: Ego og nafs, samt nettartikkel på religioner.no («Islam og Freud», lenke) og i Argument 2 (2015), s. 36–37 («Freud og islam: Har psykoanalysen og islams lære om nafs, eller sjelen, noe til felles?»).

 

Ida Inkeri Bunæs (august 2014, vegleiar Oddbjørn Leirvik/TF):

Kristen-muslimsk dialog. En studie av sammenhengen mellom dialogteori og den virkelige religionsdialogen i Norge og Sverige

 

Signhild J. Stave Samuelsen (V2012, vegleiar Dag Thorkildsen/TF):

Først og framst albanar. Religiøs og nasjonal identitetsdanning blant unge muslimske norsk-albanarar

 

Ole Jakob Michelsen (V2012, vegleiar Oddbjørn Leirvik/TF):

En analyse av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) sin anti-islamske diskurs

 

Astri Gryt (V2012, vegleiar Knut Lundby/HF):

Islam i den norske offentligheten. En diskursanalyse av artikler fra Aftenposten og VG i 1988, 1998 og 2008

 

Beate Solli (H2011, vegleiar Anne Hege Grung/TF):

Bait-un-Nasr. En kvalitativ studie av Ahmadiyya Muslim Jama'ats gudhus' påvirkning på lokal identitet på Furuset > Jf. bokkapitlet "Bait-un-Nasr og 'følelse av sted'", i Sharam Alghasi, Elisabeth Eide og Thomas Hylland Eriksen (red.): Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2012, s. 198-212.

 

Cecilie Haugerød (august 2011, vegleiar Anne Hege Grung/TF):

Creating a new "we". A qualitiative study of interreligious dialogue among young adults in Lebanon

 

Jone Meinich-Bache (august 2011, vegleiar Anders Kjølberg/NINFO):

Al-Qaida den arabiske halvøys bruk av vold, belyst gjennom en studie av organisasjonens ord og handlingsmønster mellom 2006 og 2010

 

Adrianne Kelly Kristensen (V2010, vegleiar Oddbjørn Leirvik/TF):

"Sint muslimsk ungdom". Representasjoner og resepsjon av begrepet "radikal islam" i global og lokal kontekst

 

Janne Kolvik (V2010, vegleiar Sindre Bangstad/HiO):

Muslim eller europeer? En undersøkelse av Tariq Ramadans begrep europeisk muslim

 

Aksel M. Bjerke (V2010, vegleiar Oddbjørn Leirvik/TF):

Bilder av Muhammad i den troendes sinn. Takknemlighet og etterfølgelse

 

Kari Stokke Nilsen (V2010, vegleiar Knut Lundby/Medievitenskap-HF):

Imamens rolle i norske aviser. Endringer etter etablering av moskeer i Oslo, med vekt på årene 1988, 1998 og 2008

 

Magnus Gravem (V2010, vegleiar Bjørn Olav Utvik/IKOS-HF):

CSR [Corporate Social Responsibility] in Saudi Arabia.

 

Mona Nilsen (V2010, vegleiar Jone Salomonsen/TF):

"Troende muslimske kvinners kamp for anerkjennelse." Islamsk feminisme presentert gjennom Asma Barlas og Amina Wadu i en vestlig feministisk kontekst

                                                                                                   

Elise Grimsrud Christensen (V2010, vegleiar Oddbjørn Leirvik/TF):

Fremstillinger av den Andre i en norsk-muslimsk kontekst. En analyse av Islamic Cultural Centre Norways moskélitteratur og nettsider

 

Amina Selimovic (H2009, vegleiar Oddbjørn Leirvik/TF og Christian Moe):

Dualism of the World. An Analysis of Islam between East and West. the magnum opus of Alija Izetbegovic, with the speech-act approach

 

Synnøve Orvik Stene (H2009, vegleiar Anne Hege Grung/TF):

Mot en ny forståelse? Perspektiver på religiøs identitet og forståelse av dialog blant unge kristne og muslimer. Sjå relatert intervju i Aftenposten 19.02.2010: "Vinner på dialog – Gandhi-filosofi demper religiøs uro".

 

Anne Heidi Barli (H2009, vegleiar Sidsel Roalkvam/TF):

Hijab i norsk offentlighet - en diskursanalyse.

 

Torbjørn Askevold (V2009, vegleiar Marius Mjaaland og Oddbjørn Leirvik/TF):

Tradisjonalismen – anitmoderne og religionsoverskridende. En idehistorisk undersøkelse av tenkningen hos Rene Guénon, Frithjof Schuon og Sayyed Hossein Nasr – med tematisk fokus på deres forståelse av tradisjonsbegrepet, essens og hermeneutikk i forholdet mellom islam og kristendom.

 

Anna Dyrkorn Tjora (V2009, vegleiar Kari Vogt/religionshistorie IKOS):

Sisters in Islam i Malaysia – Islamske kvinneaktivister i Malaysia.

 

Inger Johanne Strandhagen (H2008, vegleiar Oddbjørn Leirvik/TF):

Unge sjiamuslimer i Oslo. Om religiøs identitet, individualisering og forholdet til transnasjonal autoritet > Sjå intervju (Culcom): "Sjiaislam = fred, kjærlighet og sosialdemokrati?"

 

Arvild J.S. Bruun (H2008, vegleiar Oddbjørn Leirvik/TF):

Europeisk islam – en studie av norske bosnieres forhold til religion.